Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
GRUPAINTERIOR.PL

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Ogłoszenia

 6. Obowiązki użytkownika

 7. Własność intelektualna

 8. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy

 9. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez usługodawcę

 10. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem grupainterior.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez Aleksandrę Piskorską-Szymańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą INTERIOR DESIGN Aleksandra Piskorska-Szymańska z siedzibą w Dobrzejewicach, Łążyn 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679.

 2. Serwis internetowy grupainterior.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy grupainterior.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego grupainterior.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 5. Każdy Użytkownik, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu internetowego grupainterior.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem grupainterior.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane pod adresem grupainterior.pl użyte są w celach informacyjnych.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 1. USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR) - Aleksandra Piskorska-Szymańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INTERIOR DESIGN Aleksandra Piskorska-Szymańska z siedzibą w Dobrzejewicach, Łążyn 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679.

 2. UŻYTKOWNIK (USŁUGIOBIORCA) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

 3. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 4. SERWIS - internetowy serwis ogłoszeniowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej grupainterior.pl

 5. STRONY - Użytkownik oraz Usługodawca.

 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

 7. FORMULARZ KONTAKTOWY - usługa świadczona drogą elektroniczną pozwalająca Użytkownikowi na bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. przeglądanie ogłoszeń,

  2. bezpłatne udostępnianie informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego,

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA
  UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych wymienionych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na bezpłatnym udostępnieniu informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

 1. OGŁOSZENIA

 1. Serwis publikuje ogłoszenia, które dotyczą produktów oferowanych na sprzedaż przez sklepy internetowe współpracujące z Serwisem.

 2. Ogłoszenia dotyczące produktów w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3. W chwili wybrania przez Użytkownika produktu zostaje on automatycznie przekierowany na stronę internetową sklepu internetowego oferującego wybrany produkt na sprzedaż.

 4. Umowy sprzedaży produktów są zawierane na podstawie regulaminów sklepów internetowych oferujących produkty na sprzedaż oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Serwis nie pośredniczy w umowach sprzedaży i nie jest stroną postępowania reklamacyjnego.

 

 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. współpracy z Usługodawcą przy wykonywaniu Usług Elektronicznych,

  2. udzielania Usługodawcy informacji, zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych,

  3. działania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich,

  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem grupainterior.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Aleksandry Piskorskiej-Szymańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą INTERIOR DESIGN Aleksandra Piskorska-Szymańska z siedzibą w Dobrzejewicach, Łążyn 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony grupainterior.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony grupainterior.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Wykonując umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania

 2. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych wyłącznie z winy umyślnej.

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zwarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik, jak również z tytułu utraconych korzyści.

 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług.

 5. W przypadku łamania warunków Regulaminu przez Użytkowników, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE
  USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grupa@grupainterior.pl

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie do 14 dni.

 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Użytkownika, pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia o zmianach.

 3. Regulamin nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z prawem, Usługodawca zastosuje to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

stat4u
Projekt i wykonanie: